Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Každá organizace musí neustále využívat a propojovat nejen materiální, finanční a informační zdroje, ale zejména zdroje lidské. Ty lze považovat za klíčový faktor úspěšnosti a prosperity organizace, protože jsou to právě zaměstnanci, kdo uvádějí do pohybu všechny ostatní zdroje.

Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je zajištěni výkonnosti organizace, a to zvyšováním produktivity a zlepšováním využití lidských zdrojů, a jejich prostřednictvím napomáhat k lepší alokaci a využití zdrojů materiálních, finančních a informačních.

Přinášíme Vám poradenství v těchto oblastech řízení lidských zdrojů:

  • řízení lidských zdrojů - optimalizace personální politiky s ohledem na strategické cíle organizace

  • plánování lidských zdrojů - analýza a popisy pracovních míst, plánování personálu a určení zdrojů, efektivní metody hledání a výběru pracovníků, monitorování nemocnosti a fluktuace a nástroje na jejich redukci, apod.

  • motivace, řízení a hodnocení výkonu, odměňování - široká paleta různých metod a nástrojů pro motivaci pracovníků, doporučení úprav v odměňovacích a hodnotících systémech

  • vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků- analýza vzdělávacích potřeb, systematické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, hodnocení a zvyšování efektivity vzdělávání, posílení role vzdělávání a osobního rozvoje k udržení kvalitních zaměstnanců, apod.

  • vedení procesu organizačních změn - z pohledu zapojení lidí - praktický návod k realizaci změn v organizaci s vazbou na řízení lidí (překonávání odporu ke změnám)