Produkty

Nabídka služeb

V souladu s naším přesvědčením - poskytování služeb klientům s důrazem na profesionalitu a kvalitu služeb - a díky synergickému efektu propojení podnikatelských subjektů s bohatými zkušenostmi jsme schopni pokrýt široké spektrum potřeb jakéhokoliv klienta.

Výkonem a realizací našich produktů Vám zajistíme požadovaný rozvoj firmy, který bude vykazovat žádoucí výsledky, a zajistí dosažení definovaných cílů.

Široká nabídka služeb uspokojí i toho nejnáročnějšího klienta:

Certifikace ČSN EN ISO

Kvalifikované posouzení a certifikace zavedeného (či zlepšovaného) systému řízení (QMS, EMS, BOZP a ISMS) podle příslušných norem ČSN ISO.
více informací

Corporate identity

Doporučení a tvorba celistvého a konzistentního obrazu společnosti na trhu.
více informací

Daně a právo

Poradenství v oblasti daňové problematiky a řešení právních problému.
více informací

Facility management

Komplexní správa nemovitostí.
více informací

Finance a finanční řízení

Komplexní nastavení účinného a optimálního využívání finančních zdrojů firmy.
více informací

Finanční a pojišťovací makléř

Zajištění financování potřeb klientů prostřednictvím bank.
více informací

Inovace

Inovační řízení v oblastech výzkumu a vývoje, nových poznatcích v marketingu, řízení výroby a provozu a celkového rozvoje společnosti.
více informací

Integrované systémy řízení (ISO)

Poradenství ve všech etapách zavádění integrovaných systémů dle systémových norem ČSN EN ISO.
více informací

Interní komunikace

Nastavení komunikačních toků uvnitř společnosti top-down i vertikálně s ohledem na stupeň vývoje organizace.
více informací

Informační systémy a technologie

Propojení informačních technologií s IT vybavením společnosti v návaznosti na používané procesy ve firmě.
více informací

Krizový management

Okamžitá náprava nežádoucí situace prostřednictvím vypracování situační analýzy, definice optimálního stavu a urychlené nápravy stavu, včetně interní a externí komunikace.
více informací

Legislativní normy

Technické normy, systémové normy a normativní dokumenty, environmentální legislativa, legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
více informací

Lustrace obchodních partnerů

Lustrace obchodních partnerů či klientů z veřejně dostupných zdrojů.
více informací

Marketingová strategie

Tvorba marketingové strategie podle specifických potřeb zákazníka v daném tržním prostředí - od analýzy trhu až po realizaci marketingových programů.
více informací

Oceňování podniků

Podpora vrcholového managementu při zásadních strategických rozhodnutích (prodej podniku, fúze, majetkové účasti, změna právní formy, vstup na burzu, aj.)
více informací

Procesní řízení

Nastavení procesů ve společnosti od plánování až po kontrolu, optimalizace pravidel, metod, nástrojů a prostředků podle typu organizace.
více informací

Project management

Strukturované plánování a řízení klíčových rozvojových aktivit společnosti.
více informací

Public relations

Budování vztahů s veřejností za použití optimálních komunikačních kanálů pro zprostředkování klíčových sdělení zainteresovaným skupinám.
více informací

Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Zajišťování výkonnosti organizace zlepšováním využití lidských zdrojů a jejich motivace.
více informací

Stavební inženýring

Technické poradenství ve stavebnictví.
více informací

Strategické řízení

Tvorba a implementace strategie, která napomáhá organizaci dosáhnout definovaných cílů (např. dynamický růst).
více informací

Systémy řízení kvality

Zajištění designu procesů, organigramů, a následných interních školení podle vybraných norem (ČSN EN ISO 9001:2001 a související normy, ČSN EN ISO 14001:2005, environmentální legislativa, OHSAS 18001:1999, interní auditor ČSN EN ISO 19011).
více informací

Školení

Školení v různých oborech připravených dle specifikace klienta na míru připravené dle jeho potřeb.
více informací

Tvorba strategie

Poradenství pro oblast definice poslání organizace, tvorba ekonometrických modelů trhu a tvorba podnikatelského plánu.
více informací

Účetnictví

Vedení daňové evidence, účetnictví, zpracování mezd, DPH agendy, ekonomické rozbory.
více informací

Ukončení podnikání

Poradenství v situaci, kdy je vhodné podnikatelskou činnost ukončit - konkurzy a likvidace, dědická řízení.
více informací

Výběrová řízení

Příprava a realizace veřejné zakázky podle pravidel stanovených metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie.
více informací

Zakládání firem

Poradenství při zakládání jakékoliv formy společnosti (fyzické či právnické osoby) včetně pomoci v oblasti právní, ekonomické, daňové, aj.
více informací

Znalecké posudky

Oceňování hmotného a nehmotného majetku.
více informací

Zprostředkování certifikovaných osob

Odborná asistence při výběru dodavatelů s certifikací shody QMS, EMS, BOZP a ISMS.
více informací