Orgány sdružení

Představenstvo je statutárním orgánem PETALON GROUP, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech PETALON GROUP, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo kontrolní komisi. Představenstvo má vždy lichý počet členů (minimálně tři), a to fyzické osoby, kteří jsou voleni z členů statutárních orgánů nebo pověřených zaměstnanců členů sdružení. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.


Představenstvo svolává, připravuje a organizuje valnou hromadu PETALON GROUP, odpovídá za plnění usnesení valné hromady sdružení, rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů, zřizuje pracovní komise, připravuje zprávy o hospodaření sdružení, zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení, aj.