Marketingová strategie

Tvorba marketingové koncepce spočívá ve vytváření, navrhování a realizování marketingových programů, procesů a činností.

Marketingová strategie vychází z marketingového mixu - tzv. 4P - product, place, price a promotion. Při její tvorbě vycházíme z důkladného zmapování tržního prostředí a konkurence, a z posouzení interních zdrojů firmy prostřednictvím TOWS modelace. Výsledkem je okruh oblastí, které jsou pro společnost klíčové z hlediska stanovení konkurenční výhody a její propracování do všech taktických kroků společnosti.

Současným trendem je tzv. holistický marketing, tedy marketing, který prorůstá celou organizací a stále kreativnějším přístupem staví do svého středu zákazníka. Holistický marketing si uvědomuje, že u marketingu „záleží na všem" a je často potřebná široká, jednotná perspektiva. Holistický marketing klade důraz na vazby, integraci, provázanost a společenskou zodpovědnost.

Připravíme pro Vás marketingový akční plán na stanovené období (obvykle 1 - 3 roky), který určuje, jaké konkrétní kroky by měly být podniknuty v oblasti produktu, Vašeho vymezení vůči konkurenci, úrovně distribuce produktu či dostupnosti služby, komunikaci. Vše zpracujeme včetně detailních finančních rozpočtů, a zároveň Vám navrhneme pokrytí interními, případně externími lidskými zdroji, které je nutno do marketingu investovat.