Etický kodex

  1. Naším základním cílem je pomoci podnikům při řešení jejich podnikatelských problémů.

  2. Považujeme se za profesionální partnery našich klientů. Poradenství chápeme především jako službu a zájmy klienta stavíme na roveň vlastním. Pracujeme analyticky a tvůrčím způsobem. Snažíme se pomoci svým klientům při řešení jejich problémů. Analyzujeme situaci začínajícího nebo stávajícího podniku, doporučíme vhodná opatření.

  3. Konkrétní činností dosahujeme úspěchu a rentability našich klientů. Při oboustranném zájmu udržujeme kontakt s klientem i po ukončení poradenské služby.

  4. Před přijetím zakázky seznámí poradce svého klienta se všemi okolnostmi, metodami, riziky a šancemi úspěšného vypracování projektu a zveřejní všechny potřebné informace, které mohou úspěšné zpracování projektu ovlivnit.

  5. Poradce přijímá zásadně pouze takové zakázky, které je schopen kvalifikovaně a efektivně splnit.

  6. S informacemi, které získáme od klienta v rámci poradenské služby, budeme po ukončení zacházet velmi důvěrně a bez svolení klienta je nebudeme předávat třetí osobě.

  7. Zakázka na rozsáhlejší poradenskou službu (projekt) je vypracována na základě písemné smlouvy, která obsahuje popis jednotlivých fází projektu, metody, časový harmonogram a kalkulaci honoráře. Pozdější změny smlouvy jsou předkládány v písemné formě.

  8. Jednotlivé fáze projektu a podmínky honoráře jsou koncipovány takovým způsobem, aby měl klient možnost průběh projektu kontrolovat a projekt kdykoliv ukončit. Honorář se vypočítává na základě denních a hodinových sazeb. Ve výjimečných případech je možný i paušální honorář.

  9. Každá poradenská služba má být poskytována na individuální bázi a musí být spojena s vypracováním konkrétních doporučení, která řeší individuální požadavky každého jednotlivého klienta.

  10. Poradce nepřijímá takové zakázky, které by byly v rozporu s etickým kodexem a právním řádem, a které by omezovaly jeho nezávislou činnost.